‘In Gesprek Met’… Kolonel Geert Bouchez over de outsourcing: “De militair staat centraal”

‘In Gesprek Met’ is een topic van de facebookpagina “Belgian Military Interests”. De admins van deze pagina gaan in gesprek met verschillende personen over militair gerelateerd onderwerpen. Deze keer hebben wij gekozen voor een gesprek met Kolonel Geert Bouchez, verantwoordelijke voor het outsourcingsproject bij Defensie.
Het interview vond midden juli plaats, tijdens een bezoek aan het Kamp van Elsenborn.

Wie bent u en wat is uw rol in het outsourcing gebeuren?

Ik ben Kolonel Geert Bouchez, tewerkgesteld bij het “directoraat generaal Material Resources” (DGMR). Heel concreet: verantwoordelijk voor de coördinatie en synchronisatie van de nieuwe outsourcing initiatieven binnen Defensie, gaande van bewaking, catering, onderhoud infrastructuur tot het stockage distributie verhaal.

Foto: Miguel Delacroix

Wat denkt u zelf van de outsourcing? Is dit een meerwaarde voor Defensie? Hoe staat u ertegenover?

Ik vind dat de militair recht heeft op een basiscomfort. Is het een kerntaak voor defensie om bijvoorbeeld cateringactiviteiten territoriaal te organiseren voor onze mensen of kunnen we dit niet beter uitbesteden en het aanbod verhogen zodanig dat die militair beter bediend is?
Dus als je vraagt: ‘is dat goed voor ons?’ Ik denk het wel en ik geloof erin dat we de dienstverlening kunnen verbreden en verruimen ten voordele van onze mensen. we moeten eerlijk zijn en durven erkennen dat in de privé ook wel expertise is die we kunnen benutten.
Militairen zijn er voor ontplooibare taken, ook wel kerntaken genoemd voor Defensie, taken die hier niet rechtstreeks aan bijdragen en die door de privébedrijven kunnen uitgevoerd worden, komen in aanmerking voor outsourcing. Kerntaken kunnen anderen immers niet uitvoeren en deze dienen we te bewaren in onze organisatie.

Is het een kerntaak voor defensie om bijvoorbeeld cateringactiviteiten territoriaal te organiseren voor onze mensen of kunnen we dit niet beter uitbesteden en het aanbod verhogen zodanig dat die militair beter bediend is?

Kritische tongen beweren nochtans dat vooral de projecten geoutsourced worden die juist voorzien zijn voor militairen op een latere leeftijd. Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd in de keukens, de wacht, onderhoud kwartieren, groendienst,  dan waren dat vooral de zogenaamde “uitbolfuncties” van militairen. Wat moeten de militairen verwachten die deze functies momenteel uitoefenen en diegene die dergelijke functies voor ogen hadden. Wat moeten zij doen in onze organisatie. Je kan moeilijk verwachten van een 50-jarige militair dat hij nog met 30kg op straat staat of dat hij chauffeur is voor een operationele compagnie?

Het uitbesteden van niet core taken van Defensie is voorzien tussen nu en 2030. Dus uitgesmeerd over 12,13 jaar. Met andere woorden: 5000 functies worden gespreid over 13 jaar uitbesteed (catering, wacht, onderhoud kazernes en stockage en distributie). Vergeet niet dat de regering beslist heeft om het effectief van defensie af te bouwen van 30.000 naar 25.000, waarvan 1000 burgerfuncties . Door bepaalde territoriale taken gradueel uit te besteden trachten we onze output, zijnde beschikbare militairen voor operaties, te vrijwaren.
Er gaan 9000 militairen op pensioen tussen nu en 2024 of anders gezegd 1 op 3 van het huidig effectief. Dit zou dan onrechtstreeks willen zeggen dat elk kwartier perfect onderhouden is, perfect bemand is qua catering etc, want we gaan nog nooit zo veel ouderen gehad hebben als nu. En wat stel ik vast: dat net daar het spanningsveld zit omdat de mensen niet het comfort kunnen geven aan onze mensen waar ze recht op hebben. Niet elke keuken is nog correct bemand, niet elke bar is nog correct bemand.
Neem nu de bewaking van onze kazernes in België. Op jaarbasis betekent dit een werklast ,ofwel het equivalent, van 1000-1100 militaire functies… 1100 militairen… Heel veel operationele eenheden moeten hun eigen kazerne bewaken via een beurtrolsysteem, daar waar scholen en administratieve centra via professionele wachtdetachementen worden bewaakt (600 militairen) en deze bestaan hoofdzakelijk uit oudere militairen. Maar die andere 500 behoren tot het occasioneel wachtpersoneel. Dit zijn de jongere militairen die occasioneel de wacht op gaan, niet de ouderen. Wist je dat ons huidig reglement van inwendige dienst een leeftijdsgrens oplegt voor de aanduiding van het personeel dat wachtprestaties levert? Het personeel ouder is dan 50jaar, kan enkel op vrijwillige basis op de wachtrol geplaatst worden.
Dus stellen dat wij concurrentieel zijn voor “uitbolfuncties” op zich. Neen.
We besteden trouwens enkel taken uit die we kunnen uitbesteden op de arbeidsmarkt. We kunnen toch niet zeggen dat je in België de catering of de wacht of de levering van pakketten niet kunt uitbesteden? Indien we deze taken enkel voor militairen laten, binnen een enveloppe van 25.000, dan zouden we sowieso moeten schrappen in de operationele eenheden = in onze coretaken en dat willen we niet. Indien we de wacht niet zouden uitbesteden, dan betekent dit dat we binnen een enveloppe van 24.000 militairen, die voorzien zijn in de strategische visie, er 1.100 gaan moeten voorzien worden voor de bewaking van onze kazernes. Het equivalent van een luchtmachtbasis of 2 operationele bataljons. Schrap je dan liever dit of de VTE’s van de wacht?

Indien we de wacht niet zouden uitbesteden, dan betekent dit dat we binnen een enveloppe van 24.000 militairen, die voorzien zijn in de strategische visie, er 1.100 gaan moeten voorzien worden voor de bewaking van onze kazernes. Het equivalent van een luchtmachtbasis of 2 operationele bataljons.

En daarom denk ik dat het nuttig is we bepaalde taken uitbesteden om meer marge vrij te maken voor de reële kerntaken van Defensie en om mensen een correcte service te bieden..
En gaan we stellen dat wij nu alle “uitbolfuncties” voor de oudere militairen wegnemen? Neen. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de personeelsevolutie doorheen de tijd. de rode kader omvat het equivalent 5.000 militairen. Indien we stellen dat alle dienstverlening, alle uitbesteedbare taken exclusief door deze 5.000 ouderen worden uitgevoerd, wat niet correct is,  dan zien we dat  

  • dit een ‘tijdelijk’ gegeven is, lees: post 2025 zijn ze weg en indien we deze taken door de militairen laten uitvoeren dan zal elke militair vanaf 35 jaar in de ondersteuning werken?! en wat dan met de ervaring in de eenheden?
  • er sowieso nog heel wat taken blijven voor oudere militairen die NIET uitbesteed worden. De komende 5 jaar gaan er meer dan 9.000 militairen op pensioen en we besteden 5.000 taken uit de komende 10 jaar!
  • dat niet correct is. De wacht gebeurt bijna voor de helft door jongeren, niet alle cateringpersoneel gaat binnen de 5jaar op pensioen…. Trouwens jongeren wensen bij Defensie te komen werken voor een inzetbare, ontplooibare functie….

Op deze grafiek kan je zien dat de piek van de militairen die nu op pensioen gaan jaarlijks ongeveer 2000 bedraagt. Binnen 4-5 jaar vallen we terug op 1000 man per jaar. Met andere woorden, we hebben sowieso die ouderen nog nodig in onze structuur om ervaring onder te brengen in de staven, in de ondersteuning, in de administratie,enz.
Het is niet omdat we de catering uitbesteden dat we geen koks meer gaan hebben. Wij gaan nog altijd een grote pool aan militaire koks nodig hebben om onze operaties en trainingen te ondersteunen. Aan boord van de schepen komt er geen burgerfirma, dat zullen altijd militairen zijn, en voor operaties worden de operationele koks voor land- lucht, medische en aircomponent geclusterd in Leopoldsburg en Marche en Famenne.
Het is hetzelfde met de wacht, het is niet omdat we de territoriale wacht uitbesteden dat we niet in staat zijn om in operaties de wacht terug op te gaan. Met andere woorden, het een sluit het andere niet uit. Het is ook geen evaluatiemodel, dat doen we slecht of dat  hebben we slecht gedaan… Nee, outsourcing is een keuze, een strategische keuze! Het laat ons toe om onze personeelsenveloppe te verminderen van 30.000 naar 25.000, zonder in te boeten qua operationaliteit en laat ons tevens om onze militairen in de kazernes het comfort te bieden waar ze recht op hebben.

Dus eigenlijk is de outsourcing ook een soort van besparingsmaatregel?
Financieel maar ook qua personeel. Aangezien dat de strategische visie heeft bepaald dat we moeten zakken in personeel en wij kiezen ervoor om die bepaalde functies uit te besteden aan de burgerij.

Uitbesteden kost geld, maar militair personeel kost ook geld hè.
De staat, de regering, het parlement legt ons jaarlijks de quota op van militairen die we mogen hebben. Maar dat stelt nu dat we moeten evolueren naar een Defensie van 25.000 man, 24.000 militairen en 1000 burgers. Maar de vraag is niet of we 24.000 militairen gaan hebben, de vraag is: wat gaan we die militairen laten doen. Ik denk dat het belangrijk is dat we binnen die 24.000 zoveel mogelijk specifieke militaire capaciteiten verankeren en ter beschikking stellen van de bevolking, van zij die ons uiteindelijk betalen, om daarvoor een product voor af te leveren. Met andere woorden, als defensie 1.100 man moet opofferen aan de territoriale wacht, of dit kan door een firma uitgevoerd wat op zich ook wel geld kost maar anderzijds kan Defensie 1.100 nieuwe rekruten, jongeren, motiveren om opdrachten te doen in het buitenland en geen territoriale opdrachten dan denk ik dat dit veel motiverender is.
Want als iemand echt graag de wacht wou doen dan denk ik dat hij liever bij een bewakingsfirma zou werken ipv voor Defensie. Bovendien is gebleken dat het uitbesteden van territoriale taken efficiënter is via contracten. voor de militair verandert er niets, een sociaal tarief wordt toegepast en is analoog aan de militaire messes. Zo betaalt personeel van defensie voor een middagmaal 4.5 euro en heeft het de keuze uit verschillende schotels.

De vraag is niet of we 24.000 militairen gaan hebben, de vraag is: wat gaan we die militairen laten doen?

Dus personeel dat geoutsourced wordt valt niet meer onder de personeelsenveloppe van defensie?

Er is een switch van personeelskost naar werkingskost.

En is het in totaal een besparing? Wij hebben vernomen dat Sodexo 10% goedkoper is dan moest defensie diezelfde diensten leveren.

Dat is ook zo. Momenteel leveren alle pilootprojecten die we opgestart hebben een besparing op van telkens meer dan 10%. Maar opgelet het prioritaire doel van de outsourcing is een correcte dienstverlening en niet besparen….

De hoofdreden waarom deze firma’s efficiënter kunnen werken is dat zij hun personeel heel flexibel inzetten. In het Camp ELSENBORN verzorgt de firma Sodexo het totaal onderhoud van het camp, inclusief operatoren voor de schietstanden en catering. De mensen die als operator op de stand werken, doen ook onderhoudsactiviteiten op de schietstanden of voeren  herstellingen uit. Aangezien wij een dienstverlening of serviceresultaat opleggen, is de firma zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop ze het doen en met welke middelen. Zo heeft de firma veel nieuw specifiek materiaal aangekocht om te voldoen onze specifieke lokale noden.

Alle kosten inbegrepen?

Alle kosten inbegrepen. Personeelskosten, werkingskosten, vb. Voor de bewaking hebben wij het kostenmodel gemaakt van het kwartier in Heverlee, ook een occasioneel wachtsysteem. Dus een beurtrolsysteem waarbij de mensen in tijd gecompenseerd worden. De organisatie van deze wacht is het equivalent van 32 man op jaarbasis. Als je het loon, de training, de vergoedingen en dergelijke meer van die 32 man in rekening brengt en je vergelijkt dat met hoe de firma dat invult, met enerzijds technieken en personeel, ja dan hebben wij een kostenbesparing van meer dan 10%.

Sommige mensen stellen wel dat Defensie, indien ze wel investeringsbudgetten had, wel personeel had kunnen besparen door vernieuwingen uit te voeren.
Één van de redenen waarom een outsourcingsbedrijf goedkoper is is omdat ze investeringen doen, en hiermee de benodigde menselijke aanwezigheid verkleinen.

Dat klopt. Uiteindelijk de besparingen die we nu doen in Heverlee voor de bewaking is in orde van grootte 24%, Dat is de besparing voor een occasionele wacht met 32 man.
Stel dat we nu een professionele wacht zouden in plaats stellen, dan komen we toe met 24 VTE. Waarom? Omdat die mensen een ander statuut hebben, die doen exclusief de wacht, die worden deels vergoed en die hebben andere ratiofactoren waar ze mee kunnen werken en daarom kom je aan 24 man. Dan heb je al 8 militairen gewonnen maar dan bedraagt de besparing nog steeds 14%. Stel dat Defensie zelf de extra investeringen zou doen, dan nog hebben we een besparing van 3%. Sowieso. Waarom? Omdat een militair tov een bewakingsagent toch nog een verschil in kostenplaatje heeft op zich..
Maar opgelet, het grote voordeel is niet alleen het doel qua kostenbesparing. Het is een strategische keuze: we besteden taken die we niet als kerntaak voor defensie aanschouwen, ten tweede, wij besteden een dienstverlening uit. Het is de bewakingsfirma die verantwoordelijk is voor de vorming van haar personeel, de technieken die ze uitrolt alsook voor het onderhoud ervan.
Met andere woorden, als ik sprak daarstraks 32 man beurtrol dan spreek ik nog niet over de CSM die de beurtrol moet bijhouden, de eenheid die niet inzetbaar is aangezien, dan spreek ik nog niet over alle andere facetten van coördinatie en integratie die je moet doen. Stel dat we zelf moeten instaan voor de technieken dan moeten we zelf die firma opvolgen, tasken, prefinancieren en dergelijke meer. Nu hebben we een model uitbesteed en de firma is volledig verantwoordelijk. Praktisch voorbeeld: stel dat de toegangsbareel defect is omwille van slecht onderhoud door de firma, dan zal de bewakingsfirma een extra bewakingsagent moeten zetten op hun kosten. De trigger zit daar in het concept dat zij voorgesteld hebben: Zij dragen de volledige verantwoordelijkheid ervoor. Én zij moeten tevens het servicelevel halen… valt er iemand ziek, is de hond ziek, poort of bareel defect…
In die 32/24 spreek ik zelf nog niet over de schootsmonitor die mee op de schietstand gaat om die 32 man te vormen, ik spreek niet over de CSM die de beurtrol opstelt of ik spreek niet over alle omtrent arbeidsgeneeskunde dat men moet laten opvolgen en de vaccins die men moet krijgen…. het is gewoon compensatie in tijd van de werklast.

In het begin van het opstarten van het outsourcingsproject, als ik mij niet vergis was dat in de KMS, werd er enorm veel kritiek gegeven op de outsourcing. Wat waren de oorzaken denkt u? Was dat omdat dat bedrijf nog moest wennen aan de nieuwe manier van werken, of zich meer moest integreren in de KMS of… Want ook tot op dit moment zijn er af en toe nog klachten over de keuken in de KMS, terwijl men over Heverlee enkel positieve zaken te horen krijgt.

Verandering is altijd een moeilijk proces voor iedereen, zij die betrokken zijn bij de verandering gaan altijd vragen stellen…en daarom is communicatie sowieso al belangrijk. En we moeten ook niet flauw doen, de firma moet ons leren kennen en wij moeten de firma leren kennen. De firma moet onze gewoontes, onze cultuur, onze werklast, enz kunnen vatten en begrijpen. Maar soms is het ook verkeerde communicatie, als men maar 20 man inschrijft voor het eten en men komt met 30 of 40 man eten, ja dan heeft er 10 man of 20 man geen eten hé. Dat is geen fout, dat is geen kritiek, dat is menselijk dat iemand iets vergeet maar we moeten wel eerlijk blijven in de discussie in beide richtingen. De firma maakt ook fouten, vandaar het belang om de outsourcingsinitiatieven lokaal goed op te volgen en te zorgen voor een correcte service voor onze mensen. Dus op dat vlak denk ik dat de opstart altijd zijn kinderziektes heeft, dat is met alles zo.
In de KMS is er sinds begin dit jaar in de bar een bijkomende sandwichbar geopend. Dat betekent dat iedereen via de site een broodje kan bestellen die dan al klaargemaakt is of ter plaatse, op het moment zelf, kan laten klaarmaken. Dit biedt een enorme toegevoegde waarde aan de leerlingen, de professoren, eender wie en aan heel schappelijke, democratische prijzen. Goedkoper dan dat je het om de hoek buiten de KMS zou aankopen. Dus met andere woorden het is een evolutief proces waar we elkaar zoeken. Trouwens diezelfde sandwicherie biedt de mogelijkheid aan de leerlingen om digitaal pizza’s te bestellen om ‘s avonds te gaan afhalen in de bar. Dus, ja goed, het zijn geen militairen meer die achter de toog staan, het zijn geen militairen meer die aan de ingang van het kwartier staan, maar vergis u niet in het professionalisme van de mensen die er staan en het enthousiasme die zij hebben.

Vernieuwde refter en concept in het Camp ELSENBORN. Een echte selfservice, de militair bedient zichzelf, enkel het vlees wordt door personeel van de firma opgeschept.

De doelstelling is altijd: de militair staat centraal dit betekent meer service en minder zorgen op een professionele manier. Een nieuwe wijze van denken en organiseren.

De doelstelling is altijd: de militair staat centraal dit betekent meer service en minder zorgen op een professionele manier. Een nieuwe wijze van denken en organiseren.
In Heverlee heeft de firma SERCO een applicatie ter beschikking gesteld waarmee je digitaal bij u thuis ‘s avonds, ‘s morgens of eender wanneer kunt inschrijven om broodje te bestellen. Je hebt keuze uit een verschillende broodjes en je kan je leverpunt kiezen: de bar in Heverlee, de mess in Heverlee, de mess in Meerdaal, enz.
Het melden van een panne, uw chauffage is defect of uw lamp is defect, doe je niet meer via een gecompliceerde procesplaat of werkaanvraag in Ilias of andere zaken. Nu kan de militair zelf rechtstreeks zijn probleem melden en die firma zal rechtstreeks tussenkomen zonder enige vorm van hiërarchie. De klant staat centraal en de klant is de militair.

Stel dat er nog mensen zijn die problemen hebben met het eten in bvb de KMS, wat raadt u aan?

Misschien nog één belangrijk argument, mensen weten dat misschien niet of misschien is dat te weinig aan bod gekomen, maar bij het uitbesteden van de catering bij de KMS zijn de calorieën gekwantificeerd en gekwalificeerd. Er is bepaald hoeveel gemiddeld aan calorieën een maaltijd mag bevatten voor een jonge gast met die leeftijd met dat profiel om te verhinderen dat men teveel calorieën opneemt en niet verbrand. Die studie is gemaakt door DG Health & Well Being, door een speciale voedseldeskundige, die gesteld heeft wat de gemiddelde militair aan calorieën mag opnemen op één dag. Dat is ook de reden waarom de KMS onderaan per maaltijd het aantal calorieën verduidelijkt op het menu.
Collega’s die de opdracht OVG uitvoeren krijgen 50% meer calorieën dan iemand die het dagmenu neemt als leerling. bvb Stel dat de gewone leerling 2 gehaktballen krijgt dan krijgt de OVG militair er 3.
Stel nu dat er zich effectief een probleem stelt qua tevredenheid, het eten was koud, het aanbod was niet zoals voorzien,… Ten eerste, klachten moeten rechtstreeks gemeld worden aan de firma zelf, men moet niet tegen mij de komende dag komen zeggen dat uw steak friet koud was of niet goed gebakken was, alstublieft zeg het zelf rechtstreeks, die mensen kunnen daar mee om.
Ten tweede structurele problemen mogen ook rechtstreeks gemeld worden via de lokale verantwoordelijke. Weet in het kader van de outsourcing hebben wij een militaire ploeg in de KMS in plaats gesteld die daar als aanspreekpunt fungeert om klachten en andere zaken op te volgen of ook om rechtstreeks naar de firma te ageren, die dienst wordt location office genoemd, die mensen zijn daar specifiek voor in plaats gesteld.

Veel mensen denken dat de outsourcing van de wacht een veiligheidsprobleem kan inhouden, hoe goed is de screening van deze mensen tov de screening van militairen?

Die is minstens even goed. (BMI: om veiligheidsredenen gaan we hierover niet verder uitweiden)

De outsourcing van de wacht, dus de bewaking van de eigen militaire kwartieren door een burgerfirma, hoe valt dat te rijmen met het feit dat wij bepaalde locaties in OVG beveiligen die van veel minder belang zijn? En daar worden wel militairen voor ingezet en geen burgerfirma’s?

Dat is nu een beetje het perverse van het verhaal aan het worden hé. De opdrachten van Defensie worden bepaald door de politiek. Of het nu gaat, grof gezegd, om als bloempot te staan voor een Joodse school of Synagoge of ergens in de stad of ge moet de processierupsen gaan verdelgen of ge moet Defensie ergens op het strand iets gaan opruimen omdat een schip iets gelekt heeft …
De beschikbaarheid van militairen kent geen limieten zeg ik maar. Dit is wat ons kenmerkt en siert en wat ons soms wel parten speelt…. misschien soms te gemakkelijk, te efficiënt en te vlot inzetbaar. Een tijdelijke ‘noodoplossing’ ja, maar een structurele oplossing neen, dit vergt een globale aanpak.
Ik kan gerust begrijpen dat we defensie, militairen, inzetten naar aanleiding van de aanslagen. Geen enkele bewakingsfirma kan immers zo snel uitrollen op zich.Zij moeten ook de tijd krijgen om zich te organiseren. Maar het is toch wel bedroevend dat er na 3-4 jaar er nog geen structurele oplossing is !

De outsourcing algemeen, hoe ver staan we nu in België en wat zijn de functies die nu allemaal geoutsourced worden?

AUG 2017: KMS – Catering
MAR 2018: HEVERLEE – Bewaking
MAR 2019: HEVERLEE – Facility Management en Catering
(Heverlee wordt hier door een referentiemodel qua outsourcing)
MAR 2019: MEERDAAL – Facility Management

ZOMER 2019: POELKAPELLE – Bewaking
ZOMER 2019: KMS – Bewaking
ZOMER 2019: MELSBROEK – Bewaking
ZOMER 2019: ROCOURT – Bewaking
ZOMER 2019: ELSENBORN – Facility Management en Catering, Bewaking

2de semester 2020: Contract Stockage en distributie, inclusief E-commerce actief (KATOENNATIE)

Waarom vooral in Heverlee: om in feite zo snel mogelijk te komen tot een kwartier waar het referentiemodel van outsourcing van toepassing is. Met andere woorden, bewaking, het onderhoud van het kwartier, zijnde facilitymanagement, en de catering, dat zijn de 3 deeltaken niveau kwartier dat we wensen uit te besteden om het aansturingsmodel van het Location Office te kunnen evalueren. Hoe werkt dat? Waar moeten we op letten? En verder gebeurt de ‘roll out’ gespreid doorheen tijd en ruimte om niet concurrentieel te zijn of niet te bedreigend te zijn… om het werk van onze oudere militairen, die we voorlopig nog hebben, te kunnen opvangen.
De komende weken wordt de wacht overgenomen door privéfirma’s in 4 kazernes: Poelkappele aan de westkust, KMS, en Melsbroek in centraal België en Rocourt in Luik. Wat ons toelaat om de mensen die daar vrij komen, die hun job zogezegd verloren hebben in die 4 kwartieren, lokaal te kunnen herbenutten in de gaten die bestaan in de professionele wachtdetachementen in verschillende kwartieren, net om het restpotentieel zo optimaal mogelijk te benutten. Sinds midden augustus is het “facility contract (inclusief catering)” in kamp Elsenborn actief. DIt betekent dat er geen koks, of algemene diensten of afwassers moeten geleverd worden tijdens de kampperiodes ter plaatse .
En verder hebben we sinds eind vorig jaar ook een contract getekend stockage en distributie voor de verdeling van wisselstukken, kledij en uitrusting volgens een moderne manier. Een heel performante distributie in gans België. Voor de gebruiker verandert er niets: een magazijnier bestelt nog altijd in Ilias, maar het wordt geleverd met een burger transport in 24u/48u/72u. De militair zelf zal zijn kledij kunnen bestellen via een e-commerce applicatie, “een militaire zolando”, met een leveringskeuze: het kwartier waar je werkt, het kwartier waar je zit of thuis. bvb Je bent op kamp in Elsenborn, je scheurt je broek, je wilt een nieuwe broek bestellen, dan kan je een nieuwe broek bestellen en laten leveren in Elsenborn.
De militair staat centraal met de moderne middelen en technologie om de mensen te helpen.
Verder zijn we nog bezig met een carsharingmodule: via onze nieuwe militaire pas en een applicatie laten we toe dat de mensen een voertuig kunnen reserveren en toegang krijgen tot het voertuig. Opnieuw lean en clean, zo weinig mogelijk tussenliggende echelons, rechtstreeks tussen aanvrager, de militair en hij die de service organiseert.
Als we het bilan zouden opmaken met de huidige getekende contracten dan zullen we eind 2020 een 1000-tal militaire functies hebben uitbesteed in 5 kwartieren voor de wacht, 4 kwartieren catering en 3 kwartieren facilitymanagement en dan nog eens stockage en distributie.

Als we het bilan zouden opmaken met de huidige getekende contracten dan zullen we eind 2020 een 1000-tal militaire functies hebben uitbesteed in 5 kwartieren voor de wacht, 4 kwartieren catering en 3 kwartieren facilitymanagement en dan nog eens stockage en distributie.

En wat is de toekomstplanning? De bewaking van alle militaire kwartieren outsourcen?

Het is de bedoeling om de bewaking, catering en onderhoud van onze kazernes uit te besteden. De snelheid van uitbesteden wordt hoofdzakelijk bepaald door de mogelijkheden van de markt (wat kunnen de firma’s aan).

De erkenning van bewakingsfirma’s die gewapende agenten mogen inzetten is wettelijk bepaald en vereist een speciale erkenning. Momenteel hebben al 4 firma’s meegedaan aan de procedures die we hebben uitgeschreven en nu is er een 5de firma die zich aan het opwerken is. contractueel leggen we op dat deze firma’s à priori binnen de 4 maand, na de gunning van het contract, actief moeten zijn on site. De wetgeving hieromtrent werd in 2017 gewijzigd en ook de Politiediensten maakt gebruik van de diensten van de privéfirma’s, maw we zijn niet de enige klant van deze firma’s.
In het verleden waren de gewapende activiteiten beperkt tot bepaalde kritische infrastructuur zoals de nucleaire centrales of NAVO sites in België. Dus als wij nu onze kwartieren willen uitbesteden bvb in Poelkappele of Elsenborn dan is dit ook een uitdaging voor de firma. Die bedrijven moeten zich ook opwerken: rekruteren, opleidingen geven enz. Ze proberen zo te groeien in hun aanbod. Als je een grote site zoals Leopoldsburg wenst uit te besteden, een werklast op jaarbasis met meer als 100 militairen, en stel dat een firma 20% efficiënter werkt als wij, dan hebben zij nog 70/80 civiele bewapende bewakingsagenten nodig. Maar geen enkele firma heeft er nu 70 of 80 in overtal die zij op korte termijn kunnen laten instromen om de bewaking van Leopoldsburg over te nemen. Daarom dat we de grote sites als laatste zullen uitbesteden en de andere ‘kleinere’ kwartieren eerst zullen uitbesteden. Of anders gezegd 4 maal 20 is geen 80! Wetende dat er 4 of 5 firma’s op de markt zijn of komen dan kan ik beter 4 kwartieren met elk een werklast voor 20 bewakingsagenten uitbesteden….
We moeten gewoon het potentieel benutten van de markt, soms willen wij sneller gaan dan de markt aankan, met mogelijke risico’s qua dienstverlening of veiligheid.

De grote pensioneringsgolf van Defensie is ook aanwezig in Leopoldsburg, maw er bevinden zich heel wat 50+ in Leopoldsburg. De OutS van de wacht in Leopoldsburg is niet voorzien op korte termijn, maw de werklast zit bij de jonge militairen. Mochten we tijdelijk een professioneel wachtdetachement in plaats stellen, lees tussen nu en 2024 tot die grote piek weg is, dan zijn we sowieso al 25% efficiënter en kan je tevens oudere militairen die willen inschakelen voor de professionele wacht.

Bedankt voor het gesprek.

Om af te sluiten: de kritiek op de outsourcing is veelal onterecht of niet gefundeerd. Het is een positieve evolutie waarin de militair centraal staat, meer service minder zorgen. Dat is het belangrijkste en dient men te begrijpen.

Het is een positieve evolutie waarin de militair centraal staat, meer service minder zorgen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.